Oldal kiválasztása

Tájékoztató a képzés rendjéről


Tájékoztató a képzés rendjéről     T02/16

A képzőszerv  tájékoztatási kötelezettsége a képzésben résztvevő számára (a 24/2005. (IV.21.) GKM rendelet 2. számú melléklete alapján)

1. A cég neve: Csepel Autósiskola  Oktató és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Csepel Autósiskola  Kft. (továbbiakban: képzőszerv)

Címe: 1211 Budapest Kossuth L u 12.

Elérhetősége: 427-0316;  fax: 427-0317; email: info@jogsicsepel.hu; web: www.jogsicsepel.hu

2.   Cégforma: Korlátolt Felelősségű Társaság

3    Cégbírósági bej.:  Cg. 01-09-876474

4.   Iskolavezető:Mészáros Gábor; 06 30 98 42 473;gabor-meszaros@t-online.hu

5.   Ügyfélfogadó :           1211  Budapest  Kossuth L.u.12.  Nyitva:  H: 12 – 16; SZ: 8– 15; CS: 14 – 16;

6.   Telephely:                   Gyakorló(rutin)pálya : 1211 Bp. Szabadkikötő  u.  5-7.

7.   A tanfolyamra történő felvétel módja :

–  leadott jelentkezési-adatlap
–  megkötött tanulmányi szerződés (18 életév alatti hallgató szülővel,  vagy törvényes képviselővel aláíratni köteles)

8.   Előírt egészségi  alkalmasság :

–  a háziorvosnál ill. egyéb szakrendelésnél beszerezhető „alkalmassági vélemény” (min: 1-es alkalmassági csoport)

9.  / a : Tanfolyamra történő felvétel és a vizsgára bocsátás feltételei: 

–  kitöltött JELENTKEZÉSI-LAP

–  orvosi alkalmasságról szóló igazolás

–  betöltött 16 és fél éves életkor

– min. 8 általános  vagy attól magasabb iskolai végzettség

– tandíj első részletének befizetése

– elméleti vizsgadíj befizetése *

– közlekedésbiztonsági feltétel (pl.: nem lehet járművezetéstől eltiltva)

– más kategóriában szerzet vezetői engedély bemutatása és annak fénymásolata

– nem magyar állampolgárság esetén, min. 6 hónapig érvényes tartózkodási engedély

– tanfolyami tájékoztató meghallgatása
/ b : Vizsgára bocsátás feltételei:

a  KRESZ és a  FORGALMI  vizsgán a más kategóriákban megszerzett vezetői engedélyt  be kell mutatni ! (ennek hiányában a hatóság a vizsgát megtagadja)

Elméleti vizsga esetén:
–  betöltött 16 és háromnegyed életév

–  igazoltan elvégzett elméleti tanfolyam

Forgalmi vizsga esetén:


  sikeres elméleti vizsga megléte

–  képzőszerv által biztosított oktatójárművön   szakoktató felügyelete mellett levezetett„Alapoktatás”(min. 9 tanóra) „Főoktatás”   (városi vezetés) min.14 tanóra, országúti vezetés min 4 tanóra, éjszakai vezetés min. 2 tanóra) ,összesen min.: teljesített 580 km

–  betöltött 17. életév

–  befizetett forgalmi vizsgadíj **

/ c : Vizsgák érvényessége ; vizsgaigazolás kiadásának feltételei (lásd 19. pontban):

–  tanfolyam kezdéstől számított 9 hónapon belül kell lenni az első elméleti vizsgának, ill. a tanf.kezdetétől számított 1 éven belül sikeres elméleti vizsgát kell tenni

– sikeres elméleti vizsga két évig érvényes

A” Közúti Elsősegélynyújtás ”-vizsgára a tanuló önállóan jelentkezik a Magyar Vörös kereszt szervezeténél!             

 ** a vizsgadíj befizetés Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Felügyelőség -nél (1119 Bp. Petzvál J u 39.) Tel:06-1-371-30-30
A névre kiállított „nyugta” – pecséttel nem ellátott másodpéldányát – vizsgára jelentés előtt kell a  képzőszervhez leadni ! vagy a képzőszerven keresztül.

10. Tantermi képzés esetében tanított tantárgyak és óraszámok :
Elméleti tantárgyak, óraszám: (1 tanóra 45’)
Közlekedési ismeretek  18 óra
Vezetéselmélet                6 óra 
Műszaki ismeretek        4 óra

10./a E-learning elméleti tanfolyam esetén:

– képzés 90 nap /60 óra,amely kiegészíthető 15 nap/10 órával
Gyakorlati tantárgyak,óraszám: (1 tanóra 50’)
Alapoktatás: 9 óra 

Főoktatás:
V
árosi vezetés  14 óra
Országúti vezetés  4 óra
Éjszakai vezetés  2 óra

Fontos: forgalmi vizsgára csak az bocsátható aki a gyakorlati képzésben előírt minimális óraszámot(29) és a teljesítendő  km-t (580) levezette!

11. Gyakorlati képzéshez használt járművek :

Dacia Sandero Stepway
Ford Focus
Opel Astra
Renault Clió
Renault Thalia
Suzuki Ignis
(csak a képzőszerv által biztosított járművön folytatható  képzés)

12.  Hiányzás pótlása:

Tantermi elméleti képzés:


– a hiányzást pótolni kell a később induló tanfolyam adott foglalkozásának –
térítésmentes – lehallgatásával

Gyakorlati képzés:
–  a  hallgató és az oktató egyezteti a tanórák számát és időpontját
13.  Tandíj befizetésének módja:

– csekken/az ügyfélszolgálaton, vagy a gyakorlati oktatónál áll rendelkezésre/

– átutalással

Név:  Csepel Autósiskola Kft.      11721026-20232490  Szla.sz.-ra

14.  Tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli mentesítés:

–  a mozgáskorlátozott, a siket és a magyar nyelvet nem beszélő
hallgató – kérésre – mentesítést kaphat az elméleti  tanfolyam
meghallgatása alól

15.  A tanuló áthelyezés és a teljesített oktatásról szóló igazolás kiadásának módja ,a tanuló áthelyezés következményei :

– tanuló áthelyezés esetén a képzőszerv leigazolja a hallgató teljesített elméleti /és/ gyakorlati óraszámait
–  az igazolás kiadása az ügyfélszolgálaton történik,
három munkanapon belül ( a szolgáltatás térítésmentes !)

– tanuló áthelyezés esetén a képzőszerv és a tanuló közötti
szerződés megszűnik


16. Oktatás helyszíne :


– a teljes képzési szolgáltatás a képzőszervnél történik: 1211 Budapest Kossuth L u.12.

17.  Pótórák:

–  az oktatóval egyeztetve, díja megegyezik az alapképzés óradíjával

18. A képzés felügyeletét ellátó hatóság :

–  Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Felügyelősége Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Osztály
1119. Petzvál  J. u. 39.
tel :  06-1371-30-30   

19. A tanuló / vizsgázó jogai:
  szerződéskötés előtt megismerni a képzés feltételeit
–  a képzőszerv által kihirdetett elméleti vizsgaidőpont
előtt 10 nappal módosítani azt
  (akadályoztatás esetén egyéni vizsga időpont kérhető)
–  szerződést bontani
(diák ,  csoportos tandíjkedvezmény  csak a teljes képzési szolgáltatásra érvényes. Szerződésbontás esetén a tanuló a kedvezményt megfizetni köteles)


–  oktatójármű típusát megválasztani (iskolavezetővel egyeztetve)
–  a kötelező min.óraszámok (29 óra)és min.teljesített km.(580km) levezetése után vizsgázni (az oktató csak javasolhat pótórát)

–  a képzés és a vizsgáztatás ellen panasszal élni ( az iskolavezetőnél vagy az illetékes  Közlekedési Felügyelőségnél, lásd.18.pont)

kötelezettségei :
–   tandíjat előre megfizetni ( részletfizetésnél az esedékes részlet értendő )
–  öltözetével, magatartásával  a képzés , ill. a vizsgáztatás rendjét betartani
–  a képzés alatt az oktatói utasításokat betartani
–  forgalmi pótvizsga esetén 1 képzési óra díját megfizetni
–  vizsgabiztost döntésének meghozatalában semmilyen módon nem befolyásolni

Amennyiben a tanuló a kötelezettségeinek nem tesz eleget  a képzőszervnek
jogában áll a szerződés felbontása!

20. Vizsgadíjak ***:
–  számítógépes elméleti vizsga:          4.600,-Ft.
–  forgalmi vizsga:                               11.000,-Ft.

* Elméleti alap vizsgára a képzőszerv jelenti a hallgatót , ezért a vizsgadíjat is az gyűjti össze és közösen váltja meg, minden más vizsgára a tanuló köteles megváltani azt!          *** A vizsgák díját a 84 /2009.(XII 30.)KHVM rendelet  melléklete tartalmazza; a díjak     esetleges változásáért a képzőszerv  semmilyen módon nem felel !

21. A vezetői engedély kiadatásával kapcsolatos főbb tudnivalók:
Sikeres vizsgák megléte esetén a Bp. Főv. Kormányhivatala Közlekedési Felügyelősége (1119 Bp. Petzvál J.u.39.) négy munkanapon túl az alábbi okmányok bemutatása után adja ki a vizsgaigazolást:
  személyi igazolvány (egyéb hitelt érdemlő fényképes igazolvány)
„Közúti elsősegélynyújtás -ismeretek” vizsga igazolás    – nem magyar állampolgár esetében hat hónapos tartózkodási engedély
  magyarországi lakóhely / tartózkodási hely (szálláshely) iga-
zolás 
(lásd: 35/2000. (XI.30.) BM rendelet 14.§.)
alapfokú (vagy magasabb) iskolai végzettség hitelt érdemlő igazolása

A kiállított vizsgaigazolással bármely okmányirodában kezdeményezhető a vezetői engedély kiállítása!

Budapest  2016-07-01

Mészáros Gábor
iskolavezető